flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 01/775 від 22 вересня 2016 року (часткове задоволення заяви)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА

           22 вересня 2016 року

Справа № 01/775

 

                                                                       вх. № 18329/16 від 09.09.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: особистоарбітражного керуючого Іванюка О.М. (ліквідатор банкрута), представника за довіреністю – Оберемка І.І. (від товариства з обмеженою відповідальністю «Нікос»), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іванюка О.М.

про            стягнення з колишнього керівника та засновника боржника і передачу ліквідатору банкрута бухгалтерської та іншої документації банкрута, матеріальних і інших цінностей

у справі за заявою

боржника          товариства з обмеженою відповідальністю “ПЛАСТТРЕЙДІНГ”

про             визнання його банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Іванюком О.М., подано заяву від 07.09.2016 №02-23/960 (вх.суду №18329/16 від 09.09.2016) з клопотанням про стягнення з колишнього керівника боржника Попова Володимира Валентиновича (18002, м.Черкаси, вул.О.Дашковича,66, кв.90, ідентифікаційний номер 2365102078) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Пласттрейдінг" (м.Черкаси, вул.Л.Українки,6/2, ідентифікаційний код 34404492) у особі його ліквідатора банкрута:

первинні бухгалтерські та інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Пласттрейдінг", зокрема: первинні документи бухгалтерського обліку за період з 2007 року; баланси, звіти про фінансові результати (річні та квартальні звіти) за період з 2007 року; головні книги за 2007-2010 роки; оборотно-сальдові відомості за 2007-2010 роки; касові книги, касові документи (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості про виплату коштів з каси) за 2007-2010 роки; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2007-2010 роки; документи, що підтверджують наявність дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ТОВ "Пласттрейдінг" на суму 348000 грн., дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 222800 грн., іншої поточної дебіторської заборгованості на суму 107700 грн.; документи, що підтверджують наявність поточних фінансових інвестицій  на суму 4054000 грн.; первинні документи та облік руху запасів, розрахунків із дебіторами та кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або у підзвіт), за податками і обов’язковими платежами за 2007-2010 роки; облік необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів за 2007-2010 роки; облік доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу за 2007-2010 роки; господарські договори, інші цивільно-правові угоди, укладені товариством за період з 2007 по 2010 роки включно, акти приймання-передачі до цих договорів; звіти про експертну оцінку майна; накази по підприємству; акти інвентаризації основних засобів ТОВ "Пласттрейдінг", нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків за період з 2007 року; матеріальні та інші цінності ТОВ "Пласттрейдінг", а саме: основні засоби на суму 542900 грн., виробничі запаси на суму 17600 грн.; інші оборотні активи на суму 1031700 грн.; грошові кошти на суму 381300 грн.

Заява мотивована тим:

що відповідно до  ч.2 ст.25 Закону-2343 протягом п’ятнадцяти  днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору;

що відповідно до акту приймання-передачі фінансово-господарської документації від 18.11.2010 колишній керівник ТОВ "Пласттрейдінг" Попов В.В. передав, а  ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Козюра В.М. прийняв печатки, штампи, статутні документи та частково документи фінансово-господарської діяльності боржника;

що ухвалою суду від 05.05.2016 у даній справі його призначено ліквідатором банкрута та зобов’язано отримати документи, печатки і штампи та матеріальні цінності у арбітражного керуючого Вінника А.С.; проаналізувати дії попереднього ліквідатора банкрута на предмет: повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників; дотримання порядку проведення ліквідаційної процедури; скласти і подати суду ліквідаційний баланс, а також повний звіт про проведення ліквідаційної процедури;

що після отримання документації банкрута від попереднього ліквідатора та ознайомлення з матеріалами справи  встановлено, що всієї фінансово-господарської документації, матеріальних та інших цінностей останнім керівником боржника Поповим В.В. попереднім ліквідаторам передано не було;

що відсутність будь-яких доказів знищення фінансово-господарських документів та реалізації активів є підставою вважати що весь період ліквідаційної процедури вони знаходяться у громадянина Попова В.В., і останній ухиляється від обов’язку їх передачі ліквідатору банкрута, чим перешкоджає подальшому ефективному проведенню ліквідаційної процедури;

що листом від 14.05.2014 №05.2-13/4041 Головним управлінням статистики у Черкаській області надано копію останнього фінансового звіту підприємства станом на 31.09.2009, згідно з яким боржник володів активами вартістю: основні засоби – 542,9 тис. грн., виробничі засоби – 17,6 тис. грн., готова продукція – 657,8 тис. грн., готова продукція – 657,8 тис. грн., дебіторська заборгованість: чистою реалізаційною вартістю – 3480 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 222,8 тис. грн., інша поточна – 107,7 тис. грн., поточні фінансові інвестиції – 4054 тис. грн., грошові кошти в національній валюті – 381,3 тис. грн., оборотні активи – 1031,7 тис. грн., разом з тим, таких активів та/або документів, підтверджуючих/спростовуючих їх наявність ліквідатору (попереднім ліквідаторам) передано не було.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак Попов В.В., а також представники кредиторів (товариства з обмеженою відповідальністю "ПЛАСТПРОФІЛЬ", публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", дочірнього підприємства "Елсі Плюс"), у судове засідання не з’явились, про причини неявки до суду не повідомили.

Попов В.В. відзиву на заяву до суду не надіслав. 

У судовому засіданні ліквідатор банкрута заяву підтримав і додатково пояснив, що колишній керівник ТОВ "Пласттрейдінг" Попов В.В. письмові вимоги ліквідатора ігнорує, на зв’язок не виходить, у зв’язку з чим можливості отримати від нього документи та матеріальні цінності боржника не має, що інших, крім наявних у нього відомостей про місце проживання Попова В.В.,  він не має.

Кредитор, товариство з обмеженою відповідальністю "Нікос", у відзиві від 22.09.2016 (вх.суду №19313/16 від 22.09.2016) та його представник у судовому засідання проти задоволення клопотання заперечили і пояснили, що в матеріалах справи міститься акт приймання-передачі фінансово-господарської документації від 18.11.2010, згідно з яким колишній директор Попов В.В. передав ліквідатору боржника, арбітражному керуючому Козюрі В.М. зазначені документи; що факт повноти передачі документів жодним із чотирьох попередників ліквідатора не ставився під сумнів; що печатка, яку ліквідатор банкрута просить витребувати від колишнього керівника вже знаходиться у нього, про що свідчить останній поданий ліквідатором банкрута звіт.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до 19.01.2013, далі – Закон-2343).

 

Заслухавши присутніх у судовому засіданні представників та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Відповідно до ст.25 Закону-2343: ліквідатор з дня свого призначення здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством, аналізує фінансове становище банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо; протягом п’ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов’язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Постановою суду від 28.10.2010 боржника визнано банкрутом та призначено ліквідатором останнього арбітражного керуючого Козюру В.М..

Ухвалами суду від 26.12.2011 припинено повноваження ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Козюри В.М., ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Хоменка О.А., від 18.06.2012 повноваження Хоменка О.А. припинено, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Опанасенка В.Ю., від 03.04.2014 повноваження ліквідатора Опанасенка В.Ю. припинено, ліквідатором призначено Вінника А.С., від 05.05.2016 повноваження ліквідатора Вінника А.С. припинено, ліквідатором призначено Іванюка О.М.

З часу призначення ліквідатора банкрута у посадових осіб боржника, а саме у керівника Попова В.В.  (як посадової особи ТОВ "Пласттрейдінг") в силу закону виник обов’язок передати документи фінансово-господарської діяльності банкрута його ліквідатору.

Відповідно до акту приймання-передачі фінансово-господарської документації від 18.11.2010 колишній керівник ТОВ "Пласттрейдінг" Попов В.В. передав, а ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Козюра В.М. прийняв печатки, штампи, статутні документи та частково документи фінансово-господарської діяльності боржника.

Ухвалою суду від 05.05.2016 у даній справі Іванюка О.М. призначено ліквідатором банкрута та зобов’язано отримати документи, печатки і штампи та матеріальні цінності у арбітражного керуючого Вінника А.С.; проаналізувати дії попереднього ліквідатора банкрута на предмет: повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників; дотримання порядку проведення ліквідаційної процедури; скласти і подати суду ліквідаційний баланс, а також повний звіт про проведення ліквідаційної процедури.

07.06.2016 Іванюком О.М. прийнято документи від Вінника А.С.

09.09.2016 за вих.№02-23-962 ліквідатором банкрута (Іванюком О.М.) було направлено колишньому керівнику ТОВ "Пласттрейдінг" Попову В.В. (на адресу вул.О.Дашковича,66, кв.90 м.Черкаси, 18001) лист з вимогою про передачу бухгалтерської та іншої документації, матеріальних та інших цінностей банкрута (який згідно з результатами пошуку за штрихкодовим ідентифікатором поштового відправлення 1800191750110 вручено особисто адресату 14.09.2016) однак відповіді на неї не отримано, документи та матеріальні цінності до цього часу ліквідатору банкрута не передано.

Згідно з листом Головного управління статистики у Черкаській області від 14.05.2014 №05.2-13/4041 за останньою наявною інформацією про фінансові показники ТОВ "Пласттрейдінг" станом на 31.09.2009, у підприємства-боржника були наявні активи вартістю: основні засоби – 542,9 тис. грн., виробничі запаси – 17,6 тис. грн., готова продукція – 657,8 тис. грн., готова продукція – 657,8 тис. грн., дебіторська заборгованість: чистою реалізаційною вартістю – 3480 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 222,8 тис. грн., інша поточна – 107,7 тис. грн., поточні фінансові інвестиції – 4054 тис. грн., грошові кошти в національній валюті – 381,3 тис. грн., оборотні активи – 1031,7 тис. грн.

Документи, які спростовують наявність на балансі банкрута вказаних активів на даний час ні у справі ні у ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іванюка О.М. відсутні.

Невиконання покладеного законом обов’язку щодо передачі майна та документів з моменту визнання боржника банкрутом є правовою підставою для задоволення клопотання ліквідатора банкрута і зобов’язання Попова В.В. виконати цей обов’язок у примусовому порядку.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині стягнення з Попова В.В. грошових коштів в національній валюті – 381,3 тис. грн., оскільки баланс боржника не є доказом наявності у володінні Попова В.В. на час виконання обов’язків керівника грошей в натурі – їх рух та наявність мають відслідковуватись ліквідатором банкрута згідно з рахунками боржника та документами руху коштів по касі підприємства.

Суд не погоджується з доводами ТОВ "Нікос" оскільки наявні в матеріалах справи акти приймання-передачі від 18.11.2010 свідчить про передачу колишнім директором Поповим В.В. ліквідатору боржника, арбітражному керуючому Козюрі В.М., лише частини документів (установчих, фінансово-господарської документації) та печатки і штампів. Однак, відомості про передачу вказаних у балансі боржника станом на 31.12.2009 матеріальних цінностей (які витребовуються ліквідатором банкрута), бухгалтерської та іншої документації банкрута (які вказують на подальший рух вказаних у балансі станом на 31.12.2009 активів), у цих актах відсутні, отже Поповвим В.В. арбітражному керуючому Козюрі В.М. не передавались, як і не передавались надалі іншим ліквідатором банкрута, в тому числі і арбітражному керуючому Іванюку О.М..

Керуючись ст.25 Закону-2343, ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України,  суд

УХВАЛИВ:

Заяву ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іванюка О.М. від 07.09.2016 №02-23/960 (вх.суду №18329/16 від 09.09.2016) задовольнити частково.

Стягнути з Попова Володимира Валентиновича (вул.О.Дашковича, буд. 66 , кв.90, м.Черкаси, 18001), який працював на посаді керівника товариства з обмеженою відповідальністю "Пласттрейдінг" (вул.Лесі Українки, буд.6/2, м.Черкаси, 18000, ідентифікаційний код 34404492) та передати боржнику у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича:

первинні бухгалтерські та інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Пласттрейдінг", зокрема: первинні документи бухгалтерського обліку за період з 2007 року; баланси, звіти про фінансові результати (річні та квартальні звіти) за період з 2007 року; головні книги за 2007-2010 роки; оборотно-сальдові відомості за 2007-2010 роки; касові книги, касові документи (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості про виплату коштів з каси) за 2007-2010 роки; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2007-2010 роки; документи, що підтверджують наявність дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ТОВ "Пласттрейдінг" на суму 348000 грн., дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 222800 грн., іншої поточної дебіторської заборгованості на суму 107700 грн.; документи, що підтверджують наявність поточних фінансових інвестицій  на суму 4054000 грн.; первинні документи та облік руху запасів, розрахунків із дебіторами та кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або у підзвіт), за податками і обов’язковими платежами за 2007-2010 роки; облік необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів за 2007-2010 роки; облік доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу за 2007-2010 роки;

господарські договори, інші цивільно-правові угоди, укладені товариством за період з 2007 по 2010 роки включно, акти приймання-передачі до цих договорів; звіти про експертну оцінку майна; накази по підприємству;

акти інвентаризації основних засобів ТОВ "Пласттрейдінг", нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків за період з 2007 року;

матеріальні та інші цінності ТОВ "Пласттрейдінг", а саме: основні засоби на суму 542900 грн., виробничі запаси на суму 17600 грн.; інші оборотні активи на суму 1031700 грн.;

основні засоби – 542,9 тис. грн., виробничі запаси – 17,6 тис. грн., оборотні активи – 1031,7 тис. грн.

У решті вимог відмовити.

 

Ухвала набрала законної сили 22.09.2016, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України. Строк пред’явлення ухвали до виконання один рік.

Повне судове рішення складено 27.09.2016.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, кредиторам (4), управлінню державної міграційної служби України в Черкаській області (бульв. Шевченка, 117, м.Черкаси), рекомендованим листом з повідомленням Попову В.В. (18002, м.Черкаси, вул. Дашковича, 66, кв.90).

 

 

С у д д я                                                                           Хабазня Ю.А.

8