flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 01/650 від 28 січня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  УХВАЛА

 

28 січня 2014 року                                                                  Справа № 01/650

        

Господарський  суд  Черкаської  області  у складі головуючого судді Чевгуза О.В., при секретарі судового засідання Олійник І.С., за участю:   

від ліквідатора: Фонрабе Є.В. – представник за довіреністю,

від кредиторів: представники не з’явились,     

від Олексенко Л.І. – представник  не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області заяву ліквідатора про визнання недійсним кредитного договору №Б08/76 від 19 квітня 2008 року

у справі за заявою Кравець–Чернової Наталії Олексіївни, м. Черкаси

до кредитної спілки «Експресія», м. Черкаси

про визнання банкрутом, -  

  

                                                  ВСТАНОВИВ:

           Постановою господарського суду Черкаської області від 12 лютого 2013 року боржника  визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича.

          До суду з заявою про визнання недійсним кредитного договору №Б08/76 від 19 квітня 2008 року звернувся ліквідатор банкрута.

          Заява призначена до розгляду в судовому засіданні.

Представники Цапуріна Ю.О., Кравець Н.О., Іванця М.М., Шерстюк К.М., Макогін В.Б., Коростіль С.Р., Гречка О.І., а також  Олексенко Л.І. у судове засідання не з’явились, про причини неявки не повідомили.

В судовому засіданні представник ліквідатора банкрута подану заяву підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасника провадження у справі про банкрутство боржника, суд вважає заяву ліквідатора банкрута про визнання недійсним кредитного договору №Б08/76 від 19 квітня 2008 року такою, що підлягає до задоволення з наступних правових підстав та мотивів. 

Як вбачається з матеріалів справи, заява ліквідатора банкрута про визнання недійсним кредитного договору №Б08/76 від 19 квітня 2008 року вмотивована наступним.   

Ліквідатор банкрута зазначив, що в ході  виконання  своїх повноважень було встановлено, що 19 квітня 2008 року між кредитною спілкою «Експресія» та Олексенко Ларисою Іванівною (надалі - відповідач) був укладений кредитний договір №Б08/76 (далі – кредитний договір), за умовами якого кредитна спілка «Експресія» передала у власність відповідачу грошові кошти на умовах кредитної лінії у розмірі 204 000 грн. 00 коп. на строк до 19 квітня 2011 року зі сплатою 0,1233 відсотків від суми кредиту за кожен день користування ним, що становить 45 процентів річних. З даних коштів повернуто було 6 702 грн. 02 коп. – тіло кредиту, та 28 682 грн. 98 коп.   сплата відсотків. Таким чином, заборгованість з повернення тіла кредиту становить 197 297 грн. 98 коп.   

Відповідно до умов кредитного договору та графіку повернення кредиту та сплати процентів, що є невідємним додатком до кредитного договору, відповідач зобовязаний був протягом строку, на який надавався кредит, щомісячно сплачувати проценти за користування кредитом та по закінченню цього строку повернути кредит.

Однак, відповідач умов кредитного договору не виконав, відсотки за користування кредитом не сплачував, суму кредиту не повернув.

Відповідно до п.п. 10.1 кредитний договір діє до повного виконання відповідачем своїх обовязків.  

Згідно з п.2.1. Статуту кредитна спілка «Експресія» - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки.

Таким чином, головною умовою отримання кредиту, відповідно і укладання договору, являється членство фізичної особи (відповідача) в кредитній спілці.  

Відповідач не являється членом кредитної спілки «Експресія» відповідно, посадові особи не мали права укладати з нею жоден з договорів, предметом якого є передача коштів на будь-яких підставах, а тому укладання договору протирічить п.2.1. Статуту.  

Відповідно до п. 5.1.б кредитна спілка «Експресія» надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості. Всупереч даній вимозі кредит було видано особі, яка не являється членом кредитної спілки, та без його забезпечення на випадок невиконання.

В силу ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема, є договори та інші правочини.  

Судовий захист права власності та майнових інтересів власників - осіб, названих у статті 1 Господарського процесуального кодексу України, здійснюється шляхом розгляду справ, зокрема, за позовами про визнання недійсними договорів.

Стаття 215 Цивільного кодексу України встановлює загальне правило про те, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу, а саме, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Згідно з ст. 236 Цивільного кодексу України, нікчемний правочин або правочин визнаний судом не дійсним, є недійсним з моменту його вчинення.

Відповідно до ст. 92 Цивільного кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.   

Кредитний договір від імені КС «Експресія» було підписано головою правління Тертицею Л.Ф., діючої на підставі Статуту. З огляду на вищезазначене, представник КС «Експресія» діяв з перевищенням наданих йому повноважень.  

У відповідності до ст. 241 Цивільного кодексу України правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою.

При цьому, доказами такого схвалення можуть бути відповідне письмове звернення до другої сторони угоди чи до її представника (лист, телеграма, телетайпограма тощо) або вчинення дій, які свідчать про схвалення угоди (прийняття її виконання, здійснення платежу другій стороні і т. ін.).

Жодних схвалень про укладання даного договору повноважними представниками КС «Експресія» на адресу відповідача не направлялись.

У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Відповідно до ст.ст. 215, 216 Цивільного кодексу України вимога про визнання оспорюваного правочину недійсним та про застосування наслідків його недійсності, а також вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути заявлена як однією зі сторін правочину, так і іншою заінтересованою особою, права та законні інтереси якої порушено вчиненням правочину, як це, зокрема, зазначено в постанові Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року, за № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними».

Оскільки спірний правочин укладений з відповідачем є недійсним, то з урахуванням вимог ст.216 Цивільного кодексу України кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а саме грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України  «Про  відновлення  платоспроможності боржника  або визнання його банкрутом» (далі – Закон) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.  

            Відповідно  до  ст. 9 Закону справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими ГПК України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником.

Отже, господарський суд розглядає заяву ліквідатора про визнання недійсним кредитного договору №Б08/76 від 19 квітня 2008 року відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в межах справи про банкрутство.

Відповідно до ст. 20 Закону правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з підстав того, що даними діями боржник фактично безоплатно здійснив відчуження майна; боржник  до  порушення  справи  про  банкрутство  взяв  на себе  зобов'язання, в результаті чого він став неплатоспроможним та виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим.      

Відповідно до ст. 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів боржника). 

Як вбачається з кредитного договору, він укладений менше ніж за один рік до порушення провадження у справі про банкрутство. Даний правочин від імені боржника укладено посадовою особою з перевищенням делегованих їй повноважень. Кредитний договір відповідачем не виконаний, що фактично підтверджує безоплатну передачу коштів КС «Експресія» відповідачеві. В результаті укладання даного правочину та аналогічних йому правочинів боржник став неплатоспроможним, а виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим.

Як зазначалось вище, відповідно до ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частиною першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 ЦК України.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

Відповідно до ст. 216 Цивільного кодексу України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Отже, виходячи з наведеного, господарський суд вважає, що укладеним  кредитним договором №Б08/76 від 19 квітня 2008 року порушені вимоги чинного законодавства, а тому є всі підстави для визнання спірного договору недійсним із зазначених ліквідатором підстав.    

 Таким чином, суд вважає за необхідне задовольнити заяву ліквідатора банкрута та визнати кредитний договір №Б08/76 від 19 квітня 2008 року недійсним.  

На підставі зазначеного, керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 11, 92, 203, 215, 216, 236, 241 Цивільного кодексу України, ст. ст. 16, 86 Господарського процесуального кодексу України, -  

 

                                                 УХВАЛИВ:  

Заяву ліквідатора банкрута про визнання недійсним кредитного договору №Б08/76 від 19 квітня 2008 року задовольнити.             

Визнати недійсним кредитний договір №Б08/76 від 19 квітня 2008 року, укладений між кредитною спілкою «Експресія» та Олексенко Ларисою Іванівною, з моменту його вчинення.

Зобов’язати Олексенко Ларису Іванівну повернути кредитній спілці «Експресія» 197297 грн. 98 коп.

Зобов’язати кредитну спілку «Експресія» повернути Олексенко Ларисі Іванівні 28682 грн. 98 коп.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

 

 

Суддя                                                                                           О.В. Чевгуз

 

Згідно з оригіналом

секретар с/з                                                  О.С. Пастухова