flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у господарському суді Черкаської області

«ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                           
Наказом голови господарського суду Черкаської області

від «10»  червня  2011 року №28

зі змінами внесеними наказом

від «20»  травня  2014 року №24

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у господарському суді Черкаської області

 

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року №2939-VI та визначає порядок доступу до публічної інформації, у господарському суді Черкаської області (далі – Суд).

 

1.2. Визначення понять:

 

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній,

письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

 

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

 

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

 

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції(зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

 

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

 

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до судових рішень», Господарського процесуального кодексу України.

 

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, що регулюються спеціальними законами.

 

1.5. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації інших органів державної влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій.

 

1.6. Не належить до публічної інформації:

 

- інформація, що не відображена та не задокументована буд-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

- внутрішньо-організаційна інформація, в тому числі внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;

- інформація, що міститься в матеріалах судових справ;

- інформація, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 

1.7 Інформація, що стосується розгляду конкретної справи, надається лише учасникам судового процесу у відповідній справі.

 

1.8. Відповідальні за організацію доступу та подання до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду, визначаються відповідним наказом голови суду. Завданнями вказаних посадових осіб є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо надання відповідей на запити.

 

1.9. Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону.

Розділ 2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду.

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

 

1) оприлюдненням інформації в засобах масової інформації, на інформаційних стендах у приміщенні Суду або в іншому вигляді;

2) розміщенням публічної інформації на веб-сайті Суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України» (http://court.gov.ua/);

3) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

4) наданням інформації за запитами на інформацію.

 

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

 

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством непередбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається у телефонному режимі структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.

Запити на інформацію по телефону здійснюються за номерами телефонів структурних підрозділів суду відповідно до їх напрямів діяльності.

 

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, визначається у додатках до цього Положення.

 

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є голова суду, заступники голови суду, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду та керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду в межах своєї компетенції.

Особою, відповідальною за розміщення необхідної інформації на офіційному веб-сайті Суду та на інформаційних стендах в приміщенні суду є головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар).

 

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду, інформаційному кіоску та інформаційному стенді забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду та головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар) за такими напрямами діяльності:

 

– щодо інформації довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу Суду (далі – АСД), документів, що зберігаються в архіві Суду; про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в усній формі (за телефоном) – начальник загального відділу (канцелярії) та працівники відділу інформаційно-технічного забезпечення судового процесу Регіонального представництва в Черкаській області;

 

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в письмовій формі (за письмовими запитами); про доступ досудових засідань у Суді – помічники суддів за резолюцією судді;

 

– про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; про доходи працівників Суду, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації – начальник відділу з організаційно-кадрової роботи;

 

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету;про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, – начальник планово-фінансового відділу;

 

– про нормативно-правові засади діяльності Суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності Суду; про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду – начальник аналітично-статистичного відділу;

 

– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування суддів та працівників апарату суду – керівник апарату суду та начальник планово-фінансового відділу;

 

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду, щодо технічних питань роботи АСД – начальник відділу комп’ютерного забезпечення;

 

– про прийом громадян у Суді, щодо інших питань, які стосуються Голови Суду, його заступників – помічники голови суду та заступників голови суду;

 

– про наповнення інформацією веб-сайту Суду, зв’язки зі ЗМІ– начальник відділу комп’ютерного забезпечення та начальник аналітично-статистичного відділу та головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар);

 

2.7. Внутрішньоорганізаційні акти індивідуальної дії Суду не підлягають оприлюдненню.

 

2.8. Поширення персональних даних здійснюється у порядку та спосіб, передбачений Законом України "Про захист персональних даних".

 

Розділ 3. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації контролюється заступником голови суду відповідно до Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

 

3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

 

інформація про діяльність Суду:

- найменування суду;

- історія створення та діяльності суду, визначні працівники суду;

- новини та події суду, публікації в засобах масової інформації, фотогалерея;

- інформація про результати розгляду справ, що викликають суспільний інтерес;

- місцезнаходження суду з зазначенням суду на мапі міста та схем проїзду;

- структура суду;

- керівництво суду з зазначенням телефонних номерів та електронних адрес;

- судді суду;

 

інформація щодо організації роботи Суду:

- компетенція суду та нормативно-правові засади діяльності;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- державні закупівлі, план державних закупівель;

 

інформація для суб`єктів господарської діяльності та інших осіб:

- розклад роботи суду, графіки прийому громадян;

- правила пропуску осіб до приміщення суду та на його територію транспортних засобів;

- зразки заяв (про видачу копій судових рішень, про ознайомлення з матеріалами справи тощо);

- інформація про судові процедури та порядок захисту прав та охоронюваних законом інтересів;

 

інформація про банківські реквізити для сплати судових витрат:

- витяги із Закону України «Про судовий збір», в частині встановлення суми сплати судового збору, випадків та підстав звільнення від сплати судового збору;

- судовий збір (реквізити для сплати судового збору при зверненні до суду, в тому числі при подачі апеляційної, касаційної скарги тощо);

- реквізити для сплати запитувачами інформації рахунків на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів;

- депозитний рахунок суду;

- оплата витрат кредиторами у справах про банкрутство;

 

дані стосовно доступу до публічної інформації:

- положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду;

- форма для електронного інформаційного запиту на отримання публічної інформації;

- список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації, з зазначенням контактних телефонів;

- звіти щодо розгляду судом запитів на інформацію;

- перелік документів, затверджених наказом голови суду, що містять службову інформацію;

 

інформація про вакансії:

- інформація про вакансії в апараті суду;

- умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у суді;

- порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у суді;

 

списки справ:

- реєстри автоматизованого розподілу справ;

- списки справ, призначених до розгляду;

інформація по справам про банкрутство:

- оголошення та повідомлення про справу про банкрутство;

- посилання на автоматизовану систему визначення арбітражних керуючих;

інша інформація, що розміщується за рішенням керівництва суду.

 

3.3. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

 

3.4. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується така інформація:

 

1) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

2) порядок оскарження судових рішень до суду апеляційної та касаційної інстанцій;

3) порядок пропуску до приміщення Суду;

4) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

5) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

 

На  вхідних дверях Суду, приймальні голови суду та службових кабінетах суддів розміщується наступна інформація:

 

1) про порядок роботи Суду, розміщення кабінетів суддів;

2) порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

3) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду кожним суддею окремо;

 

3.5. Представники сторін, третіх осіб, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених чинним законодавством, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

 

3.6. Порядок доступу осіб до приміщення Суду регулюється відповідними Правилами.

 

3.7. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті Суду.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа загального відділу  (канцелярії), обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон. Копія такого запиту надається особі, яка його подала.

 

Розділ 4. Порядок реєстрації, опрацювання запитів на інформацію та відповідей на них

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються загальним відділом (канцелярією) Суду відповідно до Інструкції з діловодства в господарських судах України з урахуванням вимог цього Положення.

 

4.2. Запити на інформацію (у тому числі звернення громадян, що містять запити на інформацію) реєструються в АСД.

 

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції загальний відділ (канцелярія) виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх голові суду.

 

4.4. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники усіх відповідних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

За рішенням голови Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

 

4.5. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в  загальному відділі (канцелярії) Суду.

 

4.6. Запити на інформацію у вигляді електронного документа надсилаються на електронну пошту Суду inbox@ck.arbitr.gov.ua.

 

4.7. Прийом запитів на інформацію, що надіслані на електронну пошту Суду, здійснює відповідальний працівник загального відділу (канцелярії).

 

4.8. Відповіді на запит на інформацію, що надсилаються запитувачу інформації електронною поштою, роздруковуються на паперовому носії у двох примірниках, підписуються виконавцем та передаються до загального відділу (канцелярії) для їх реєстрації та опрацювання у загальному порядку.

Перші примірники відповідей надсилаються запитувачам інформації з електронної пошти Суду, що зазначена у пункті4.7. цього положення, другі примірники відповідей залишаються у загальному відділі (канцелярії) для зберігання та подальшого використання відповідно до номенклатури справ.

 

4.9. Самостійні структурні підрозділи суду щомісячно до 3-го числа місяця, наступного за звітним, інформують керівника апарату Суду про кількість і характер запитів на інформацію, результати їх розгляду.

 

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду

 

5.1. Відповідь на запит готується керівником відповідного структурного підрозділу за підписом голови суду.

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.4 цього Положення, надається за підписом голови суду.

 

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

 

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

 

5.4. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

5.6. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

5.7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

5.8. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, заявник не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляється про вартість фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядок сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

5.9. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

5.10. У разі надходження кореспонденції, що одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань - Законом України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян».